Oblasti praxe

Advokátska kancelária Bugala – Ďurček ponúka komplexné právne služby v oblastiach súkromného a verejného práva. Vo všetkých právnych oblastiach poskytujeme klientom právne služby v hmotnoprávnych otázkach a súčasne zastupovanie v sporoch a ostatných procesoch pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci.

Pracovné právo

Poskytujeme právne služby vo všetkých otázkach týkajúcich pracovnoprávnych vzťahov, a to najmä so zameraním na :

Vznik, zmeny pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru

Práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov

Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch