Oblasti praxe

Advokátska kancelária Bugala – Ďurček ponúka komplexné právne služby v oblastiach súkromného a verejného práva. Vo všetkých právnych oblastiach poskytujeme klientom právne služby v hmotnoprávnych otázkach a súčasne zastupovanie v sporoch a ostatných procesoch pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci.

Právo duševného vlastnícvta

Jedná sa o právne odvetie spadajúce do oblasti občianskeho práva, ktorému venujeme osobitnú pozornosť najmä s prihliadnutím na dynamický vývoj tohto odvetia v poslednom období. V tomto odvetí sa zameriavame najmä na :

Autorské práva,

Priemyselné vzory a patenty

Ochranné známky

Franchising

Počítačové právo

Ochrana „know-how“ a „goodwill“