Oblasti praxe

Advokátska kancelária Bugala – Ďurček ponúka komplexné právne služby v oblastiach súkromného a verejného práva. Vo všetkých právnych oblastiach poskytujeme klientom právne služby v hmotnoprávnych otázkach a súčasne zastupovanie v sporoch a ostatných procesoch pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci.

Správne právo

Veľmi rozsiahla a rôznorodá oblsť nášho právneho systému siahajúca do každej oblasti súkromného a verejného práva, v ktorej sa zameriavame vždy na individuáne požiadavky konkrétneho klienta, zameriavame sa najmä na :

Zastupovanie v konaniach pred orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy

Stavebné právo

Certifikácie a registrácie výrobkov a služieb

Colné právo, medicínsk právo

Ochrana osobných údajov

Reklamné a mediálne právo

Oblasť správy katastra